Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının asgari özsermaye tutarları artırıldı

Resmi Gazete’de bugün (22.01.2022) yayımlanan Tebliğ ile ödeme ve elektronik para kuruluşlarının asgari özsermaye yükümlülüğü tutarları arttırıldı.

Bugün yürürlüğe giren 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren uygulmaya geçilecek olan yeni düzenlemeyle birlikte asgari özkaynak yükümlülüğü tutarları Fatura ödemelerine aracılık edilmesine yönelik hizmetler sunan ödeme kuruluşları için 3 milyon TL’den 5.5 milyon TL’ye yükselti. Yine tebliğ kapsamında ödeme kuruluşları (mühnasıran hesap bilgisi hizmeti sunanlar hariç) için 5 milyon TL’den 9 milyon TL’ye, elektronik para kuruluşları için 13 milyon TL’den 25 milyon TL’ye yükseltildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ şöyle;

1/12/2021 tarihli ve 31676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) “Asgari özkaynak yükümlülüğü ve mesleki sorumluluk sigortası” başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Yönetmeliğin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen ödeme hizmetini gerçekleştiren ödeme kuruluşları için üç milyon Türk Lirası, Yönetmeliğin 4 üncü maddenin birinci fıkrasının münhasıran (g) bendinde yer alan ödeme hizmetini sunanlar hariç olmak üzere diğer ödeme kuruluşları için beş milyon Türk Lirası ve elektronik para kuruluşu için onüç milyon Türk Lirası olarak belirlenen asgari özkaynak yükümlülüğü tutarları, sırasıyla beş buçuk milyon Türk Lirası, dokuz milyon Türk Lirası ve yirmibeş milyon Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

Belirlenen bu tutarlar 1/4/2022 tarihinde yürürlüğe girer.