Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ

www.fintechdunyasi.com, yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmekte olup, her türlü teknik ve idari tedbiri almakta azami özen göstermektedir.

İnternet Adresi

: www.fintechdunyasi.com

E-Posta Adresi

: iletisim@fintechdunyasi.com

E-posta bilginiz, kurumsal çalışmalarımızın tanıtılması, çalışmalarımızın duyurulması, Şirket faaliyetlerimiz kapsamında öne çıkan hususlar hakkında duyuru yapılması, Şirket’imizin tanınırlığını artırmak adına bilgilendirmeler yapılması, bayram tebrik konulu e-posta gönderimlerinin yapılması amaçlarıyla, Kanun kapsamında öngörülmüş olan veri işleme şartlarına uygun olarak ve açık rızanız olması halinde işlenecektir. E-posta bilginizi, web sitemizdeki ilgili alan üzerinden, kurumsal teknik alt yapımız kanalıyla otomatik şekilde toplamaktayız. Kişisel verilerinizi, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktayız.

E-posta bilginiz, E-posta gönderimini yapabilmek amacıyla, bu konusunda hizmet almakta olduğumuz tedarikçi firmaya ve talep olması halinde yetkili kamu kurum veya kuruluşuna, talep konusunda gereken ölçüde aktarılacaktır.

Tüm ilgili kişiler kurumumuza başvurarak;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir. Bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde şirketimize iletebilirler. İlgili kişinin talepleri en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.